[TUTORIAL] Katalon Studio - Terminating Execution Conditionally